Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1227 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши: 

І. Приходи – държавни дейности

 • 3619 „Други неданъчни приходи“ ОУ „Иван Вазов“ + 500лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                        +500лв.

 1. Приходи – местна дейност
 • 2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +5 333лв.
 • 3619 „Други неданъчни приходи“ РБ „Л. Каравелов“ +10 000лв.
 • 7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ -300 000лв.
 • 7202 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ“ +323 000лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                         +38 333лв.                                        Всичко приходи по бюджета:                                                                               +38 833лв.

ІII. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

 • 1015 „Материали“ ОУ „Иван Вазов“ +500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                      +500лв.

Всичко за функция:                                                                                                    +500лв.

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 548 „Дневен център за стари хора“

 • 1020 „Външни услуги“ -280лв.
 • 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +280лв.

Обект „Външен асансьор към сградата на Дневен център за

стари хора  ул. „Йосиф Цанков“ № 47, гр. Русе“  /било:36000лв.;става:36 280лв./

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв. 

Всичко разходи държавна дейност:                                                                         +500лв.

 1. IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

 • 1030 „Текущ ремонт“ км. Мартен +10 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +10 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                +10 000лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

 • 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Обемни бойлери 300л със серпентини и електрически

нагреватели“ 2 броя в ДГ „Снежанка“                                                                      +7 824лв.

 • 1030 „Текущ ремонт“ -7 824лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.                                                                

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ   „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“

 • 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Дъждовен канал в гр. Мартен“ /било: 425 000лв.; става: 426 341лв./      + 1 341лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 341лв.                                                                

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

 • 1016 „Вода, горива и енергия“ км. Червена вода -5 000лв.
 • 1020 „Външни услуги“ км. Бъзън +3 000лв.
 • 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Проектиране 6295лв., СМР на трансформаторен пост 2х400KW в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/ и кабели средно напрежение към него“ /било: 91 107лв.; става: 100 107лв./                                    +9 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +7 000лв.       

Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“

 • 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +5 000лв.

Обект „Зона за отдих“ с. Червена вода /било: 5 000лв.; става: 10 000лв./

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 000лв.

Дейност 623 „Чистота“

 • 1016 „Вода, горива и енергия“ ОП „Паркстрой“ +12 000лв.
 • 1020 „Външни услуги“ -50 000лв.
 • 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +50 000лв.

Обект „Закриване и рекултивация на клетка 3 на Регионално депо за

неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово,

Иваново, Сливо поле и Тутракан – проектиране“                     +50 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +12 000лв.                                                                                                  

Всичко за функция:                                                                                                +25 341лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ км. Мартен

 • 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по

трудови правоотношения“                                                                                        +4 000лв.

 • 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +465лв.
 • 0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +192лв.
 • 0580 „ Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ +112лв. §1016 „Вода, горива и енергия“ +564лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 333лв.

Натурални показатели:

Численост на персонала – §0100                                                    +2бр.

Всичко за функция:                                                                                                  +5 333лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

 • 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -37 041лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -37 041лв.

Всичко за функция:                                                                                                 -37 041лв.                   

Всичко разходи местни дейности:                                                                         +3 633лв.

 1. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

 • 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +8 203лв.

Обект „Видеонаблюдение пред магазин СБА /бивши Хали/; бул. „Придунавски“ /района на кръговото кръстовище/ и подходите на пробива „Кауфланд“   +8 203лв. §1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“       -8 203лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

 

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

 • 1030 „Текущ ремонт“ ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево +14 700лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +14 700лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“  §5100 „Основен ремонт“

Обект „Частичен ремонт и възстановяване на носещата способност

на отделни конструктивни елементи на сградата на  ПГ по

ДВА  „Йосиф Вондрак“ – Русе“                                                                              +10 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +10 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                +24 700лв. 

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

 • 1020 „Външни услуги“ +10 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +10 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                +34 700лв. 

 

Всичко разходи дофинансиране:                                                                         +34 700лв.

 

 1. Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви средства:
 

Наименование на обекта

Финансиране с целеви средства /било/ Финансиране с целеви средства /става/ Финансиране със собствени средства /било/ Финансиране със собствени средства /става/ Корекция „+“/“-„
§5201 „Придобиване на дълготрайни материални активи“

Дейност 122 „Общинска администрация“

Обект „Сървър“ 2 бр.

 

 

 

 

15 600

 

 

 

 

12748

     

 

 

 

-2852

§5204 „Придобиване на транспортни средства“          
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“          
Обект „ Автовишка до 3,5т, втора употреба за ОП „Комунални дейности“ 100 000 99 000     -1000
Обект „Високопроходим автомобил 4х4, втора употреба за ОП „Комунални дейности“ 20 000 19 800     -200
Обект „Лекотоварен автомобил нов за ОП „Комунални дейности, гр. Русе“ 26 000 25 990     -10
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“          
Обект „Товарен автомобил – самосвал с двойна кабина за ОП „Паркстрой“, гр. Русе – втора употреба 25 000 24 700     -300
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“          
Дейност 122 „Общинска администрация“

Обект „Документален скенер“ 8бр.

 

 

6800

 

 

0

     

 

-6800

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“          
Обект „ Асфалтополагаща машина-колесна за ОП „Комунални дейности“ 100 000 99 120     -880
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“          
Обект „Машина за раздробяване на дървесина – нова за ОП „Паркстрой“ 101 000 100 880     -120
Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“          
Обект „Многофункционален контейнер за ОП „Комунални дейности“ 8 000 7 824     -176
§5219 „Придобиване на други ДМА“

Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“

Обект „Тромпет“ за ОП „Русе арт“, гр. Русе

3 487 4 184     +697
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“

Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“

 

 

17 208

В т.ч. 777лв.-2018г.

 

 

28 759

В т.ч. 777лв.-2018г.

 

 

 

 

 

 

 

14 231

 

 

 

 

 

 

 

2 680

 

 

+11 551

 

 

 

 

-11 551

Обект „Проектиране за обновяване на 25 броя детски площадки“  

21 960

 

0

 

 

 

 

 

-21 960

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“

 

 

 

 

0

 

 

 

 

21 960

 

 

 

 

 

 

306 000

 

 

 

 

 

 

306 000

 

 

 

 

+21 960

 

0

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“

 

 

 

59 900

 

 

 

59 990

     

 

 

+90

Остатъкът от собствени средства се насочва в дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“, §1030 „Текущ ремонт“           11 551

 

Всичко разходи по бюджета:                                                                                +38 833лв.

 

VII. Приемам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, във връзка с функциониране на зала за фитнес, изградена по кампания „Малки населени места“ в кметство Мартен, както следва:

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“             било:           става:        корекция:

 • 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                            0лв.      4 000 лв.      +4 000лв.

Натурални показатели:

Численост на персонала §0100                                              0бр.             2бр.               +2бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)