Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1227

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1227
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8  ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Увеличава основния капитал на „Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар Русе” ЕООД от 456 740 лв. на 823 686 лв.
Увеличението е с 366 946 лв., отговаряща на стойността на приземния етаж-операционна зала и девети етаж от Хирургически комплекс (АОС №2084/1998 г.).
Променя чл.6 ал.1 от Учредителния акт на дружеството, който добива следната редакция:
„Чл.6 (1) Основният капитал на дружеството е 823 686 лв. (осемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и осемдесет и шест лева)” .