Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1228 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 91.1, образуван от имот 1885 по ЧИЗРП на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 875 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ ХIII от кв. 91.1, УПИ II от кв. 91.1. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10589/13.10.2022 г., вписан под №129, том 38, н. д. 7890, д.в.р. 12989, вх. рег. №13408 от 20.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14000,00 лева (четиринадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II, квартал 91.1, образуван от имот 1886 по ЧИЗРП на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 944 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ I от кв. 91.1, УПИ ХIII от кв. 91.1, УПИ ХII от кв. 91.1, УПИ III от кв. 91.1. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10590/13.10.2022 г., вписан под №135, том 38, н. д. 7896, д.в.р. 12998, вх. рег. №13407 от 20.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 15 000,00 лева (петнадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

3. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, квартал 91.1, образуван от имот 1887 по ЧИЗРП на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 900 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ II, кв.91.1, УПИ XII, кв.91.1, УПИ XI, кв.91.1, УПИ IV, кв.91.1, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10591/13.10.2022 г., вписан под №127, том 38, н. д. 7888, д.в.р. 12987, вх. рег. №13406 от 20.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе., с начална тръжна продажна цена в размер на 14 400,00 лева (четиринадесет хиляди и четиристотин лева), без дължими данъци и такси.

4. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, квартал 91.1, образуван от имот 1888 по ЧИЗРП на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 1 131 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ III, кв.91.1, УПИ XI, кв.91.1, УПИ V, кв.91.1, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10592/13.10.2022 г., вписан под №141, том 38, н. д. 7902, д.в.р. 13009, вх. рег. №13409 от 20.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 18 000,00 лева (осемнадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираните продажби се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търговете и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)