Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1228 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

           1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 59-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2019 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

                                                                                                                                                                           Приложение 1

59. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2019 – РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА

 • ПЕРИОД: 15 – 31 март 2019
 • БРОЙ СЪБИТИЯ: 40 събития, в т.ч. 28 концерта

БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 500 участника от 17 страни: Германия, Франция, Австрия, Италия, Словения, Сърбия, Украйна, Латвия, Япония, Корея, Испания, Русия, Полша, Коста Рика, Армения, Швейцария и България.

СЪСТАВИ И СОЛИСТИ:

 • Русенска филхармония, дир. Йордан Камджалов
 • Софийска филхармония
 • Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков  
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
 • Струнен квартет „Шуман“
 • Струнен квартет „Модиляни“
 • Трио „Вандерер“
 • Ансамбъл „Краш“
 • Саксофонен квартет „SIGNUM“
 • Ансамбъл на Фестивала на камерната музика в Йерусалим
 • Ансамбъл „Росиньол“
 • Държавна опера – Русе 
 • Ансамбъл „Музика Нова“, дир. Драгомир Йосифов
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Хор „Проф. В. Арнаудов“, дир. Свилен Димитров
 • Дуо Колаж
 • Светлин Русев, цигулка 
 • Лукас Генюшас, пиано
 • Тео Фушенре, пиано
 • Елена Башкирова, пиано
 • Людмил Ангелов, пиано
 • Михаел Баренбойм, цигулка
 • Жерар Косе, виола
 • Пабло Ферандес, виолончело
 • Паскал Морагес, кларинет
 • Мие Мики, акордеон
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Николай Минчев, цигулка
 • Георги Василев, китара
 • Красимир Щерев, акордеон
 • Евгени Божанов, пиано 
 • Клавирно дуо Аглика Генова & Любен Димитров
 • Зефира Вълова, барокова цигулка
 • Явор Генов, теорба
 • Родни Прада, виола да гамба
 • Марчин Святкевич, клавесин

Премиери

 • „Дон Карлос“ – опера от Дж. Верди 
 • В. Казанджиев – Струнен квартет №8 (световна премиера)
 • Е. Табаков – Симфония №10 (световна премиера)
 • Б. Спасов – 2 световни премиери
 • Програмата на ансамбъл „Краш“ (3 световни премиери)
 • Международна музикална академия „Проф. Саша Попов“ – 59 участника от България, Италия, Сърбия, Украйна

Пиано: проф. Георг Фридрих Шенк

Цигулка: проф.Минчо Минчев

Ансамбли: Саксофонен квартет „SIGNUM” 

Акордеон: проф. Красимир Щерев

Класическа китара: проф. Георги Василев

Оперно пеене: Стефка Евстатиева

 • ПАРТНЬОРИ: Министерство на културата, Италиански културен институт, Гьоте институт, Френски институт

Медийни партньори: БНТ | БНР | Live7 TV | в-к „Култура“ | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната 

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИ Първоначален план  Отчет
ОБЩИНА РУСЕ (в т.ч. 3000 лв. от бюджет 2018 г.) 170000 170000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.: 180000 167124
2.1. Министерство на културата (трансфер)   40000 47810
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.: 140000 119314
Приходи от билети   48000 45640
Приходи от спонсорство и реклама 54000 56500
Проекти и дарения от страната и чужбина 38000 17174
In-kind участие (дарение в натура) на Гьоте институт, Германия на обща стойност 2734 лв.     
                                                   ОБЩО: 350000 337124

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИ Първоначален план 2019 Отчет 2019
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 288000 276467
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.: 62000 52363
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал  8000 9870
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама  10000 9770
2.3. Хотелско настаняване 16800 14051
2.4. Акордиране, наем нотен материал, преводачи, автори на програми 6700 4277
2.5.  Други организационни, в т.ч. авторско право, осигурителни вноски и данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ, телев. излъчване, командировъчни разходи, такса БФА, награда изложба-конкурс и др.      20500     14395
3. Остатък   8294
Общо разходи: 350000 337124

                                                                                                                                              Приложение 3

              ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ПРЕЗ 2019

С Решение № 1033  на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 40/13.12.2018 за провеждането на 59. МФ “Мартенски музикални дни” през 2019 г. е утвърдена обща рамка на бюджета по приходите и по разходите в размер на 350 000 лв., в т.ч. общинско финансиране от 170 000 лв., за периода от м. ноември 2018 до м. юни 2019.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ

При уточнен план на приходите от 350 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 337 124 лв. и включва100% изпълнение на общинското финансиране и 92,85% изпълнение на приходите от други източници, като осигурените по външното финансиране приходи формират дял от 49,6 % от общо реализираните приходи по бюджета на фестивала.

                                                                                                                                                                            Таблица 1

Източници Уточнен план Отчет % от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                              350000 337124  
1. Общински бюджет, в т.ч. 3000 лв. от бюджет 2018 и 167000 лв. от бюджет 2019 170000 170000          50,4%
2. Приходи от други източници 180000 167124 49,6%

Таблица 2

Приходи от други източници Уточнен план Отчет
Общо други приходи в т.ч. 170000 167124
Министерство на културата (трансфер) 40000 47810
Продажба на билети и такси                                                             48000 45640
Спонсорство и реклама 54000 56500
Проекти и дарения от страната и чужбина 38000 17174
In-kind участие (дарение в натура) на Гьоте институт, Германия на обща стойност 2734 лв.     

В структурата на приходната част на бюджета с най-голям дял от 33,81% са приходите от спонсорство и реклама, където е постигнато и презипълнение спрямо уточнения план за приходите. С дял от 28,61% е осигуреният приход от Министерството на културата, регистриращ и преизпълнение от 7 810 лв., или почти 120% изпълнение спрямо планирания обем от средства.

Преизпълнението на очакваната целева субсидия от Министерството на културата и от спонсорство и реклама от своя страна компенсира съществено неизпълнението на планираните средства от проекти и дарения, дължащо се изцяло на основни промени в програмната политика на Фондация «Америка за България», наложили оттеглянето на фондацията като партньор на общината.

От друга страна ако прибавим стойността на дарението в натура на Гьоте институт, Германия към общата стойност на осигурените от Общината приходи от парични дарения, процентът на осигурените средства по това перо спрямо планираното нараства до 52.4%.

Приходите от продажба на билети формират дял от 27,2% от общо реализираните приходи, като регистрират общо 95,1% изпълнение спрямо планираното – един като цяло много добър и трайно висок през последните години резултат, имайки в случая предвид и обстоятелството, че поради заболяване на артист един от фестивалните концерти беше отменен.

Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годиниустойчива тенденция за стабилизиране на високия дял на приходите от външни източници, както и устойчиво разгръщане на партньорската мрежа в подготовката и провеждането на фестивала.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ

Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като анализът по разходната част на бюджета визира целия период на подготовка и реализация на фестивала от м. ноември на 2018 г. до м. юни на текущата календарна година.

Като цяло анализът на данните от приложените две таблици показва изключително икономично, гъвкаво и балансирано разходване на средствата по издръжката на фестивала. В почти всички пера от разходната част на бюджета е извършена оптимизация на разходите и постигната значителна икономия от 21 170 лв. спрямо планираното по бюджета, като е формиран и остатък спрямо набраните приходи и извършените разходи от 8 294 лв.

Най-сериозен е делът на икономисаните средства в разходите за хонорари и самолетни билети, възлизащи на общо 11 533 лв.     

Близо до този резултат са и направените икономии в организационно-техническите разходи – общо 9 637 лв. спрямо планираното, където най-съществена е оптимизацията на разхода в „Други организационни разходи“ с 6 105 лв.

                                                                                                                                                      Таблица 3

Разходи Уточнен план Отчет
Общо разходи в т.ч.: 350000 337124
1. Програмни разходи, в т.ч. разходи за хонорари и самолетни билети 288000 276467
2. Организационно-технически разходи      62000 52363
3. Остатък 0 8294

Таблица 4

Организационно-технически разходи Уточнен план Отчет
Общо организационно-технически разходи в т.ч.: 62000 52363
1. Хотелско настаняване 16800 14051
2. Сценичен, технически и обслужващ персонал 8000 9870
3. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна  10000 9770
4. Акордиране, наем нотен материал, преводачески и куриерски услуги, програми 6700 4277
5. Други организационни, в т.ч. авторско право, осигурителни вноски по ЗКПО и ЗДДФЛ, телев. излъчване, командировъчни разходи, такса БФА, награда изложба-конкурс и др.      20500   14395

Съществен за настоящия анализ е и фактът, че част от преките разходи по бюджета, възлизаща на около 15% от общо извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност и генерират преки икономически ползи за града (в т.ч. разходи за хотелско настаняване, закупуване на самолетни билети, наети за техническо и организационно обслужване на фестивала местни екипи).

Изводи по изпълнението на бюджет за 59. МФ „ММД” 2019 год. 

 • Балансирано изпълнение на бюджета;
 • Икономично бюджетиране и постигната значителна икономия на средства; 
 • Наличен остатък от средства в размер от 8 294 лв.;
 • Постигнат добър резултат от продажбата на билети; 
 • Постигнат съществен икономически ефект в полза на местната общност;