Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1229 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 31 и чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; във връзка с чл.14, ал.4, чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, ал.2, раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І.Дава съгласие да се отдадат под наем на ПП „ГЕРБ” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.546.1.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, едно, точка седем), намиращ се в гр.Русе, ул. „Отец Паисий” №4, по АОС № 904/04.11.1996 год. с обща площ от 134,32 кв.м. и месечна наемна цена 83,14 лв. с включен ДДС.
2.Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, УПИ- ІV, кв. 53, помещение на втори етаж в сградата на здравната служба, по АОС № 3826/05.03.2002 год., с обща площ от 27,00 кв.м. и месечна наемна цена 20,40 лв. с включен ДДС.
3. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с.Семерджиево – автоспирка-център, кв.31 с площ от 20,00 кв.м. и месечна наемна цена 15,05 лв. с включен ДДС.
ІІ. Дава съгласие да се отдадат под наем на ПП „БСП лява България” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.2601.3.26 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди шестстотин и едно, точка, три, точка двадесет и шест), намиращ се в гр.Русе, ул. „Борисова” №81, бл. „Яворов”, вх.2, по АОС № 4171 от 09.03.2004 год. с обща площ от 86,00 кв.м. и месечна наемна цена 56,87 лв. с включен ДДС.
2. Самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.1440.1.9 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда четиристотин и четиридесет, точка, едно, точка девет), намиращ се в гр. Русе, ул.”Църковна Независимост” № 18, ет.ІХ, по АОС №1153 от 17.02.1997 год. с обща площ 341,25 кв.м. и месечна наемна цена 188,00 лв. с включен ДДС.
3. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 3” до бл. № 12 (павилион общинска собственост по чл.56 от ЗУТ) с обща площ 123,42 кв.м. и месечна наемна цена 77,60 лв. С включен ДДС.
4. Част от поземлен имот общинска собственост, с идентификатор 63427.7.268 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двеста шестдесет и осем), намиращ се в гр. Русе, ул.”Котовск ”№ 1, етаж V, стая № 511, по АОС №1812 от 20.02.1998 год. с обща площ 35,00 кв.м. и месечна наемна цена 24,55 лв. с включен ДДС.
ІІІ. Дава съгласие да се отдадат под наем на ПП „Движение за права и свободи” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.2601.16.29 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди шестстотин и едно, точка, шестнадесет, точка двадесет и девет), намиращ се в гр.Русе, ул. „Борисова” №99, бл. „Йордан Йовков”, вх.4, по АОС № 6949 от 18.04.2013 год. с обща площ от 100,96 кв.м. и месечна наемна цена 66,23 лв. с включен ДДС.
2. Самостоятелен обект в сграда общинска собственост, с идентификатор 63427.4.2084.2.8 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, две хиляди и осемдесет и четири, точка две, точка осем), намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2”, ул. „Йосиф Цанков” №45, ет.2, по АОС № 7292/02.07.2014 год., с обща площ 47,76 кв.м. и месечна наемна цена 32,64 лв. с включен ДДС
3. Част от поземлен имот общинска собственост, с идентификатор 63427.7.268 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двеста шестдесет и осем), намиращ се в гр. Русе, ул.”Котовск ”№ 1, етаж V, стая № 508, по АОС №1812 от 20.02.1998 год. с обща площ 20,00 кв.м. и месечна наемна цена 15,05 лв. с включен ДДС
4. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, ул. „Ястребинско шосе” №12, (павилион общинска собственост) с обща площ 97,44 кв.м. и месечна наемна цена 64,12 лв. с включен ДДС.
ІV. Дава съгласие да се отдаде под наем на КП „Реформаторски блок” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.765.1.14 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, седемстотин шестдесет и пет, точка, едно, точка четиринадесет), намиращ се в гр. Русе, ул.”Княжеска”№ 15 – партер, по АОС № 6799 /25.10.2012 год. с обща площ 230,16 кв.м. и месечна наемна цена 131,71 лв. с включен ДДС.
V. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „Атака” със срок до края на мандата на действащото в момента Четиридесет и трето Народно събрание самостоятелен обект в сграда общинска собственост с идентификатор 63427.2.4805.2.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди осемстотин и пет, точка две, точка едно), намиращ се в гр. Русе, бул.”Ген. Скобелев” №45-част от пристройка, по АОС № 6643/16.02.2012 год. с обща площ 167,15 кв.м. и месечна наемна цена 99,77 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)