Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1229 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.18 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №1, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9970/17.02.2021 г., вписан под №23, том 5, Н.Д. 872, ДВР 1723, вх.рег. №1718 от 24.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 19 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.20 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №3, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9972/17.02.2021 г., вписан под №67, том 5, Н.Д. 921, ДВР 1811, вх.рег. №1812 от 26.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 19 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.24 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №5, с площ от 18,83 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2554% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9975/22.02.2021 г., вписан под №71, том 5, Н.Д. 925, ДВР 1815, вх.рег. №1813 от 26.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 730,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.19 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №9, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9979/23.02.2021 г., вписан под №108, том 5, Н.Д. 966, ДВР 1868, вх.рег. №1879 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.6 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №9992/25.02.2021 г., вписан под №180, том 5, Н.Д. 1042, ДВР 1991, вх.рег. №2009 от 04.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)