Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1229 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2, във вр. с ал. 7 и ал. 8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год/, Общински съвет – Русе реши:

  1. Разрешава функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици за учебната 2019/2020 година в следните общински училища:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
І+ІІ 7+6 16 3
III+ІV 3+9 16 4
V+VІ 8+9 18 1
VІІ 12 18 6
  ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
I 11 16 5
ІІІ 14 16 2
IV 15 16 1
V 16 18 2
10 18 8
VII 10 18 8
  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
І 14 16 2
II 14 16 2
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
І+II 5+5 16 6
ІІІ+ІV 6+6 16 4
  ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
I 11 16 5
V 16 18 2
15 18 3
VІІ 11 18 7
  ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово  
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
І 11 16 5
ІІ 11 16 5
V 11 18 7
VІІ 10 18 8
  ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
15 18 3
  СУ „Васил Левски“, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
Х б 17 18 1
X в 16 18 2
  ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
I а 11 16 5
16 18 2
VІI а 15 18 3
  ПГСС „Ангел Кънчев”, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Норматив за минимален брой  ученици в паралелка Разлика до задължителния минимум
VIII 12 18 6
IX а 16 18 2
X а 16 18 2
XII 12 13 1
Забележка: Паралелката в VIII клас е с две специалности „Производител на селскостопанска продукция“ и „Механизация на селското стопанство“. ПГСС „Йосиф Вондрак“, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Норматив за минимален брой  ученици в паралелка Разлика до задължителния минимум
ХІI a 12 13 1

2. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици под определения минимум, за учебната 2019/2020 година до 31 декември 2019 г., както следва:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                       1 772 лв.

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца                                                 2 416 лв.

ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                         2 014 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово                              322 лв.

ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                               1 369 лв.

  • На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на всички маломерни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2019/2020 година до 31 декември 2019 г. в следите училища:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
V + VI 1+7 18 10
VII 6 18 12
  ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово  
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
ІІІ 7 16 9
ІV 9 16 7
7 18 11
  ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
II 6 16 10
ІІІ 6 16 10
IV 8 16 8
  ПГСС „Ангел Кънчев”, гр. Русе
Паралелка Бр. ученици Норматив за минимален брой  ученици в паралелка Разлика до задължителния минимум
IX б 9 18 9
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
Паралелка Бр. ученици Минимален норматив за броя на учениците в паралелка Разлика до минималния брой
II 9 16 7

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово                              2 578 лв.

ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                               2 255 лв.

ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                      2 175 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе                                                    1 104 лв.

ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите                                       564 лв.

                        ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 16 569 лв. 

4. Възлага на кмета на Община Русе да осигури сумата от 16 569 лв. (шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева) от планираните средства за маломерни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;

5. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените маломерни и слети паралелки за бюджетната 2020 година в рамките на учебната 2019/2020 година;

6. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 69, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на  институциите в системата на предучилищното и училищно образование за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици в: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово; ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село; ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово; ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов Чифлик, гр. Русе, ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)