Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 123 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1688/09.07.2015 г. на Кмета на Община Русе за Подробен устройствен план-Изменение план за регулация на УПИ XI-1861 в кв. 226 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ XI-1861, след заплащане на Община Русе цена в размер на 5 632,00 лв. (пет хиляди шестстотин тридесет и два лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Фондация „Братя Бобокови“, БУЛСТАТ 117630243, със седалище и адрес на управление в град Русе, ул. „Борисова“ № 73, представлявана от Димитър Георгиев Драганов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)