Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 123 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русереши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ: 000702014, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, обекти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3.26 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 83,16 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, бл. „Яворов“, вх. 2, ет. 0, предмет на АЧОС №9161/13.05.2019 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 341,25 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 9, предмет на АЧОС №1153/17.02.1997 г.;

3. Част с площ 55,54 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 85,39 кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 3, описан в АЧОС №6799/25.10.2012 г.;

4. Обект – частна общинска собственост, представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 123,42 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, до блок 12.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)