Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 123 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.44, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:

           Предоставя безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 3 1кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2 за срок от 10 г. на „Спортен клуб Захариев файт тийм“ ЕИК 205486661, при спазване на законодателството регламентиращо държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)