Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 123

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 123
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

    І. Приема план за работата на общинския съвет през второто тримесечие на 2008 г., както следва:
    1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през второто тримесечие на 2008 г., както следва:
–    17.04.2008 г.
–    15.05.2008 г.
–    12.06.2008 г.
    2. Теми за разглеждане:
    Икономика и инвестиции:
1. Отчет-анализ за дейността на общинските търговски дружества за 2007г. – месец май.
         2.  Информация за финансово-икономическото състояние на дружествата, в които общината не е единствен собственик за 2007г. – месец юни.
Предложение за промяна  на Наредба № 2 на ОбС – Русе относно актуализиране на базисните наемни цени;
Предложение за провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени – ПОС за обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ по нови схеми, одобрени от Гл.архитект;
Предложение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – ПОС за обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, включени в одобрената от Общинския съвет схема;
Предложение за провеждане на търг за части от нежилищни имоти – ПОС;
Предложение за провеждане на конкурс за обособени части от учебни заведения;
Предложение за отдаване под наем на имоти – ЧОС за клубове на политически партии и НПО;
Предложение за актуализация на схемата за обособяване на паркинги на територията на гр.Русе.
Предложение за промяна на Наредба № 1 на ОбС – Русе;
Предложение за промяна на Наредба № 6 на ОбС – Русе;
Предложение за провеждане на търг  за продажба на имоти – ЧОС;
Предложение за провеждане на конкурс  за продажба на имоти – ЧОС;
Предложение за учредяване право на строеж чрез търг;
Предложение за  учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване;
Предложение за обявяване на имоти за публична общинска собственост] Предложение за промени в ОП „Жилфонд”;
Предложение за замени на 3 терена – общинска собственост   срещу жилища.

    Комунални дейности:
Конкурс за разпределяне на линии за обществен превоз на пътници – месец април.
Конкурс за разпределяне на линии за обществен превоз на пътници – месец май.
Актуализация на наредба № 14 на ОбС-Русе.

    Устройство на територията
    1. Подготвяне задание за специализирана карта.
    2. Договаряне и проектиране втори етап на Доходно здание.
    3. Вкарване на ОГП в Общински съвет за окончателно приемане
    4. Окончателен вариант на ПУП за Младежки парк – гледане в Общ. съвет.
    5. Предложение за промени в Наредба 16, Наредба 2 и Наредба 7.

    Хуманитарни дейности:
1. Промяна на правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе.
2. Вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост за нуждите на ЦДГ „Звездица” – Русе.
3. Вземане на решение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти ПОС на територията на общинските училища.
4. Актуализация и корекции в статута на Националната литературна награда „Елиас Канети” /Наредба 17/ – месец юни.
5. Финансов отчет за 48-ми Международен фестивал „Мартенски музикални дни 2008г.” – месец юни.