Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1230 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, кв.97, ул. “Борисова” до №16, с площ от 2,00 кв.м., елемент на схемата за зона “Д”, която е част от общата схема за поставяне на временни съоръжения – т. 377 и начална тръжна наемна цена от 39,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)