Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1230 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №33/12.12.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-24 в кв. 8, отреден за жилищно застрояване, с площ 879 кв.м., съобразно регулационния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №10520/23.06.2022 г., вписан под №119, том 23, н.д. 4785, вх. рег. №8106 от 29.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „ВИКТОРИЯ РБН“ – ЕООД, ЕИК 203032021, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 27 000,00 лв.(двадесет и седем хиляди лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)