Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1230 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява подписания Меморандум за сътрудничество между Община Русе и  Българската академия на науките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

МЕМОРАНДУМ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУ

ОБЩИНА РУСЕ

 И

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Днес, ……………… 2019 г., между:

 1. ОБЩИНА РУСЕ, гр. Русе, пл. „Свобода“ 6, представлявана от Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе

И

 • БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, представлявана от акад. Юлиан Ревалски  – Председател на БАН,

водени от убеждението за необходимостта от подобряване качеството на живот, чрез развитие на образованието и науката, изразявайки готовността си за обединяване на своите усилия, съобразно притежаваната компетентност, с цел подпомагане на регионалното развитие на територията на община Русе,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1.  ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Споразумението се сключва с основна цел да се създаде практическа рамка за развитието на по-тясно сътрудничество между двете страни и урежда формите на сътрудничество и процедурата за координация на съвместните дейности.

Създаването на това партньорство ще допринесе за изпълнение на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическо развитие, конкурентоспособност и иновации, опазване на околната среда и управление на риска, заложени в съответните стратегически документи както следва:

 • Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 • Приоритет 1.2. „Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията в Общината и развитие на икономика, основана на знание и иновации“
 • Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
 • Приоритет 1.1. „Насърчаване на връзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса“
 • План за устойчива градска мобилност на град Русе 2016-2026 г.
 • Приоритет 2. Подобряване на качеството на средата за мобилност и създаване на условия за алтернативни начини на придвижване
 • Програма за опазване на околната среда 2017-2020 г.
 • Приоритет 2 Подобряване на състоянието и развитие на инфраструктурата, свързана с опазване на околната среда.

2.   ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

2.1. Обмен на информация.

2.1.1. БАН периодично информира Община Русе за научни достижения, научни изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на Община Русе;

 • Община Русе периодично информира БАН за проекти, програми и инициативи, свързани с развитието на Община Русе.
 • Информацията по настоящия меморандум се предоставя само за служебни цели и при спазване изискванията на нормативната уредба.

2.2. Разработване на програми и проекти.

2.2.1.  Страните си съдействат при разработването на експертизи,
становища и други експертни оценки по проекти на нормативни
актове, регионални стратегии и проекти;

2.2.2.      Страните си съдействат при разработването на
научноизследователски и научно-приложни проекти;

2.2.3. Страните си съдействат при разработването на регионални прогнози и оценки за състоянието и качествата на компонентите на околната среда, на биологичното разнообразие; мониторинг на околната среда и на природните ресурси в региона, защита на населението и критичната инфраструктура и управлението на риска от природни бедствия и аварии;

2.2.4. Страните си съдействат и обединяват своите усилия за създаването и развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии;

2.2.5. Страните си съдействат при разработването на методи, технологии и съоръжения, осигуряващи нови и възобновяеми източници на енергия;

 • Страните си съдействат при разработването и внедряването на информационни и комуникационни технологии с оглед на прилагането на компютърни системи и мрежи (локални и глобални) за управление на общинската инфраструктура и териториално развитие;
 • Страните си съдействат при разработването и внедряването на микрокомпютърно управление на технологични процеси;
 • Страните участват в съвместно организирани образователни и квалификационни програми;
 • Страните  участват  съвместно  при  усвояването  на  структурни фондове, подпомагащи развитието на община Русе и/или изследователската дейност на БАН;

2.2.10. Страните си съдействат при разработването на програми и проекти, свързани със социално-икономическото развитие, образованието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси на територията на регион Русе.

2.3. Всички форми на сътрудничество се осъществяват след сключване на конкретни договори между страните, в съответствие с действащото законодателство.

3. Процедура за координация на съвместните дейности.

3.1. Всяка от страните уведомява писмено другата за своите предложения относно реализирането на конкретна форма на сътрудничество;

3.2. В посочения от страната – инициатор за осъществяване на форма на сътрудничество срок, другата страна уведомява първата относно своите възможности за участие в предложената форма на сътрудничество;

3.3. В договора за осъществяване на съвместна дейност по повод конкретната форма на сътрудничество се определят всички права и задължения на страните;

3.4. Всяка от страните се задължава, при оповестяване на постигнатите въз основа на сътрудничеството цели, да посочва и свежда до знание на обществеността участието и приноса на другата страна.

4.   Срок   на   действие   и   прекратяване   на   действието   на споразумението.

 • Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и има действие за срок от пет години;
 • Настоящото споразумение се прекратява:
 • С изтичане на срока по т. 4.1.;
 • По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 • При последваща обективна невъзможност за изпълнение на споразумението, за която и да е от страните.

5. Допълнителни разпоредби.

 • За неуредени с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 • Спорове по повод изпълнението на това споразумение се решават от страните чрез преговори.

Споразумението се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, два за Община Русе и два за БАН.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

         1……………………..

         (Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе)

         2……………………..

         (Акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН)