Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1230

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 114 от 19.10.2010 г. на КОбС и искане от Цона Монева Маркова, Общинският съвет реши:

І. Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на Цона Монева Маркова от град Мартен, ул. „Страхил войвода” 48, за УПИ ХІ-1282 в кв.69 с площ от 615 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 5992 от 25.06.2009 г. в размер на 7360,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи купувача на имота, цената и другите плащания и сключи договор за продажба.
ІІІ. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)