Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1231 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с протокол №44/24.01.2023 г., както следва:

1.1. премахва точка №165 – жилищен имот, представляващ част от сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г.;

1.2. премахва точка №166 – жилищен имот, представляващ част от сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г.;

1.3. премахва точка №167 – жилищен имот, представляващ част от сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г.;

1.4. премахва точка №168 – жилищен имот, представляващ част от сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г.;

1.5. премахва точка №169 – жилищен имот, представляващ част от сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №64, предмет на АЧОС №7551/12.10.2015 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)