Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1231 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12  и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по аргумент от чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет-Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение с наименование: „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура  BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, по  приоритетна  ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)