Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1231

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 120 от 20.05.2011 г. на КОбС и искане от Светлана Николова Стефанова, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, за УПИ VІ-1451 в кв. 72 с площ от 669 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 4788 от 30.10.2006 г. на Светлана Николова Стефанова на цена в размер на 8490,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача..
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи купувача на имота, цената и другите плащания и сключи договор за продажба.
ІІІ. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)