Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1232 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 2,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.1.268 – ул. „Солун“, град Русе, придаван към УПИ III – 4448, в кв. 408 по регулационния и кадастралния план на град Русе, с прогнозна цена в размер на 670,00 лева (шестстотин и седемдесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 2,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.1.268 – ул. „Солун“, град Русе, придаван към УПИ III-4448, в кв. 408 по регулационния и кадастралния план на град Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 2,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.1.268 – ул. „Солун“, град Русе, придаван към УПИ III – 4448, в кв. 408 по регулационния и кадастралния план на град Русе, на Росица Стойчева Божинова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 670,00 лева (шестстотин и седемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)