Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1232 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

 1. Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе и „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес, ……..08.2019 г., в гр. Русе,

ОБЩИНА РУСЕ, с адрес: гр. Русе, 7000, пл. ”Свобода” № 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, и идентификационен код по, представлявана от Кмета – Пламен Пасев Стоилов, наричана по-долу за кратко “ОБЩИНАТА”

и

ЕЛТЕХРЕСУРС АД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1517, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 40, ет. 2, представлявано от Тихомир Здравков Бакалов – Изпълнителен Директор, наричана по-долу за кратко “ЕЛТЕХРЕСУРС”

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

 1. ЕЛТЕХРЕСУРС е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване по смисъла на § 1, точка 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците и притежава Разрешение № ООп-ИУЕЕО–02– 02/30.01.2018 г., издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г. в сила от 13.07.2012 г.).

 

 1. ОБЩИНАТА в изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал.3, т. 7 от ЗУО желае на нейната територия да бъде организирано и осъществено събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и последяващото му предаване за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане и да подпомогне реализирането на такава система.

 

 1. Страните целят да уговорят рамката на взаимоотношенията си и разпределението на отговорностите си с оглед планиране, организиране и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, и предаването за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано на територията на ОБЩИНАТА.

 

 1. Поради което и на основание чл. 27, ал. 1, т. 2, б.”а” от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., наричана по-долу „Наредбата”, подписаха настоящия договор за следното:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1.(1) ОБЩИНАТА възлага на ЕЛТЕХРЕСУРС да организира на нейна територия система за разделно събиране, транспортиране,  съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.

(2) В предмета на договора се включва и задължението на ЕЛТЕХРЕСУРС със собствени технически средства и със свои изпълнители да организира разполагане на съдове за събиране на отпадъци от ИУЕЕО от търговски, административни обекти и сгради на територията на общината, включително чрез разполагане на съдове, организиране на информационни и събирателни кампании, сключване на договори с търговски обекти, на територията на които се предават обратно отпадъци от същия вид ЕЕО, като продаваните и други.

(3) В предмета на договора се включва задължението на ЕЛТЕХРЕСУРС да събира безвъзмездно до 150 (сто и петдесет) кг. газоразрядни лампи (луминесцентни лампи) годишно единствено от населението, обществени обекти и общинска администрация на територията на ОБЩИНАТА, като за количествата надвишаващи 150 кг., ЕЛТЕХРЕСУРС има право да откаже приемането им без заплащане от притежателите на отпадъци.

(4) Предмета на договора не предвижда задължение на страните взаимно да си заплащат възнаграждение.

 

П. СРОК НА ДОГОВОРА

 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие три години.

 

Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛТЕХРЕСУРС

 

Чл. 3.  ЕЛТЕХРЕСУРС има следните задължения:

 1. за срока на действие на настоящия договор да организира за своя сметка, събирането, транспортирането, съхраняване и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, образувани на територията на Общината;
 2. да разположи съдове на местата, посочени от ОБЩИНАТА и да организира тяхното обслужване- в т.ч. извозване и замяна на пълните с празни.
 3. да организира кампании за разделно събиране (по видове и категории електроуреди), информиране и извозване на отпадъци от ИУЕЕО от местата, където кампанийно се провежда събирането;
 4. да води и отчита количествата събрани по договора отпадъци от ИУЕЕО и да подава справки на общината.
 5. да съгласува с ОБЩИНАТА територията (районите), които ще бъдат обхванати от системата за събиране и извозване на ИУЕЕО.
 6. да съгласува с ОБЩИНАТА графика за събиране на ИУЕЕО в отделните райони, броя и вида на съдовете за събиране на ИУЕЕО, който не може да бъде по малко от две дати годишно.
 7. да сформира мобилни групи за събиране на ИУЕЕО от местата на образуване – жилищни и административни сгради на територията на ОБЩИНАТА, след предварително подадена заявка на единен телефонен номер – 0 800 14 100.

 

Чл. 4. ЕЛТЕХРЕСУРС има следните права:

 1. Да получи пълно съдействие от ОБЩИНАТА при изпълнение на задълженията си по договора, в т.ч.
 2. съвместно с ОБЩИНАТА да бъде определен графикът за провеждане на информационни кампании и кампании по събиране на ИУЕЕО;
 3. да получава информация, данни и анализи, с които разполагат Общината и/или лицето, което ще бъде подизпълнител на ЕЛТЕХРЕСУРС за дейността по договора.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 5. (1) ОБЩИНАТА има право:

 1. Да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор.
 2. Един път годишно да получава от ЕЛТЕХРЕСУРС (или от неговите подизпълнители) информация относно изпълнението на настоящия договор, както и да получава отчети за количествата отпадъци ИУЕЕО събрани на общинска територия.
 3. Да упражнява контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на ИУЕЕО на територията на ОБЩИНАТА. Контролът се извършва периодично и постоянно чрез проверки на изпълнение на изискванията на ЕЛТЕХРЕСУРС и неговите подизпълнители по настоящия договор, като с проверката се натоварват определено от кмета на Община Русе лица;
 4. Да поиска незабавно предприемане на коригиращи действия или да претендира за отговорност за нарушение по договора при неизпълнение на определени задължения от страна на ЕЛТЕХРЕСУРС или определените от него подизпълнители;
 5. Да изисква от ЕЛТЕХРЕСУРС спазване на Общинската програма за управление на отпадъците на Община Русе и Наредбата № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъците на територията на Община Русе по чл. 22 от ЗУО.

 

(2) ОБЩИНАТА се задължава:

 1. Да предоставя на ЕЛТЕХРЕСУРС и неговите подизпълнители данни и информация, с които разполага, необходими за осъществяване управлението, развитието на системата за организиране на събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, образувани на територията на ОБЩИНАТА и да уведомява ЕЛТЕХРЕСУРС и неговите подизпълнители за настъпили промени или допълнения, свързани с тях.
 2. В рамките на своята компетентност да оказва съдействие на ЕЛТЕХРЕСУРС и негови подизпълнители при изпълнението на настоящия договор.
 3. Да утвърди и разработи съвместно с ЕЛТЕХРЕСУРС график за събиране и извозване на ИУЕЕО от населението, който се обявява по подходящ начин.
 4. Да определи за участие свой/и представител/и при провеждането съвместно с ЕЛТЕХРЕСУРС на информационните кампании, свързани с ИУЕЕО, по предварително утвърден за целта график.

 

Чл. 6. На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата, страните определят следните конкретни параметри на договора:

1.1 брой обслужвано население, обхванато от договора с ОБЩИНАТА: 161 838 бр. жители;

 

1.2.брой обслужвани обекти, брой съдове и брой площадки:

Адрес Брой съдове* Честота на обслужване
1. ул. „Видин“, срещу магазин „Била“ 1 по заявка
2. ул. „Н. Й. Вапцаров“, срещу бл. 14 1 по заявка
3. ул. „Филип Станиславов“, пред бл. 403 1 по заявка
4. ул. „Муткурова“  на кръстовището с ул. „Ангел Кънчев“ 1 по заявка
5. ул. „Ганчо Карамаждраков“, срещу бл. 107 1 по заявка
6. ул. „Петрохан“, срещу бл. „Силистра“ 1 по заявка
7. ул. „Плиска“, срещу бл. „Орфей“ 1 по заявка
8. ул. „Родопи“, до Старчески дом 1 по заявка
9. ул. „Цветница“, зад закрития пазар 1 по заявка
10. На кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и бул. „България“ 1 по заявка
11. ул. „Мостова“, до оградата на ОУ „Отец Паисий“ 1 по заявка
12. бул. „Липник“, пред бл. „Мусорговски“ 1 по заявка
13. ул. „Чипровци“, пред бл. „Лисец планина“ 1 по заявка
14. „Алеи Възраждане“, срещу бл. „Марс“ 1 по заявка
15. ул. „Ген. Гурко“, срещу бл. „Строител“ 1 по заявка
16. ул. „Мидия Енос“, пред бл. „Мидия Енос I“, до спирката 1 по заявка

*Забележка: При определяне на броя и разположението на съдове се съобразява изискването на чл.  31 от Наредбата.

 

Чл. 7. ЕЛТЕХРЕСУРС се задължава да предоставя текущо през календарната година информация на гражданите на ОБЩИНАТА по прилагане на системата за разделно събиране на ИУЕЕО по видове и категории, чрез провеждане на образователни и информационни кампании (включително чрез средствата за масово осведомяване) и работа с обществеността, за което уведомява ОБЩИНАТА и изисква участие на неин представител в мероприятията;

 

Чл. 8. ЕЛТЕХРЕСУРС се задължава в срока по Наредбата №1/2014 г. за реда и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и за водене на публичните регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) да предостави на ОБЩИНАТА копие от годишния отчет на подизпълнителите си “ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД” ООД, гр. София, притежаваща  Комплексно Разрешително № 463-НО–И2-А1/2017 г., и “КОЛЕКТРЕСУРС” АД, гр. София, притежаваща Решение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1054-04/13.06.2017 г., които са събрани на територията на ОБЩИНАТА.

 

Чл. 9. (1) Страните се съгласяват, че подизпълнители на ЕЛТЕХРЕСУРС  във връзка с изпълнението на настоящият договор са „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД” ООД, гр. София и “КОЛЕКТРЕСУРС” АД, гр. София и че имат равни права и задължения по договора с тези на ЕЛТЕХРЕСУРС и пълни правомощия да извършват изпълнението по договора.

(2) При промяна в подизпълнителите ЕЛТЕХРЕСУРС АД изпраща писменно уведомление, като посочва актуалните подизпълнители за територията на ОБЩИНАТА.

(3) Подизпълнителите по ал.1 придобиват собствеността и правото на разпореждане с отпадъците по договора, както и грижата за екологосъобразното им управление.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 10. Освен ако от текста не следва друго, посочените термини и изрази в този Договор, имат смисъла и значението, определени с §1 от ЗУО и на §1 от Наредбата.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 11. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока му или предсрочно, в следните случаи:

 1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 2. При загубване от страна на ЕЛТЕХРЕСУРС на качеството на организация по оползотворяване;
 3. При прекратяване или изпадане в несъстоятелност на ЕЛТЕХРЕСУРС;
 4. С тримесечно писмено предизвестие от всяка от страните;
 5. Едностранно и писмено от ОБЩИНАТА при грубо нарушение на задълженията на ЕЛТЕХРЕСУРС или подизпълнителите му.

 

(2) В случаите на ал. 1, т. 5, ОБЩИНАТА е длъжна да изиска обяснение за причините довели до неизпълнението на задълженията по договора.

 

Чл. 12. Всяка страна дължи обезщетение на другата за вредите от неправомерното си поведение във връзка с изпълнение на задълженията й по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

 

Чл.13. Адресите за кореспонденция между страните са както следва:

 

–  Община Русе – гр. Русе, 7000, пл. „Свобода“ № 6;

– „Елтехресурс“ АД – гр. София 1517, район Подуяне, бул.“Владимир Вазов“ № 40, ет. 2,

 

Чл. 14. Страните се споразумяват, че настоящия договор не отменя правото на Община Русе да сключва подобно на настоящото споразумения с други организации проявяващи интерес към извършване на дейности по разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО.

 

Чл. 15. Възникнали между страните спорове относно тълкуването и изпълнението на настоящия договор се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд по реда на приложимото българско законодателство.

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра, един за ЕЛТЕХРЕСУРС и два за ОБЩИНАТА.

 

 

ОБЩИНА РУСЕ                                                   ЕЛТЕХРЕСУРС АД

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ                                            ТИХОМИР БАКАЛОВ

Кмет на Община Русе                                            Изпълнителен директор

САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел ФС.