Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1232

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 118/11.03.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.10.151 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка сто петдесет и едно) по кадастралната карта на град Русе, а по регулационния план на кв. Средна кула УПИ ХІ -151, (единадесет римско за сто петдесет и едно арабско), кв.10 (десети), с площ от 593 (петстотин деветдесет и три) кв.м в кв. Средна кула, ул. „Йордан Йовков”, предмет на акт №6331/ 22.11.2010 г., вписан под №54, т. 36, н.д. 7656, дв. вх. рег. № 15056/01.12.2010 г. в АВп при РРС, с начална тръжна цена 10 886,00 лв., без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)