Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1233 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 4, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.5687 – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на напитки, с размери 5,00/ 4,00 м, заедно с прилежаща площ за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти), с размери 6,00/ 10,00 м, с обща площ на отдаваната част от терен 80,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, в близост до пресечна точка на бул. „Фердинанд“ и главна транспортна алея на зона „Крайбрежна“, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 633,00 лв. (Шестстотин тридесет и три лева) без включен ДДС.

1.1. При провеждане на търга за обекта по т. 1, като тръжно условие по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъде установено, съответно в заповедта за откриване на тръжната процедура, в тръжната документация и в проекта на договора за наем към същата, респективно и в сключения договор за наем при успешно реализиране на тръжната процедура, че:

1.1.1. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава да постави за своя сметка преместваемите обекти – павилион за продажба на напитки, както и да усвои прилежащата площ с разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти), съобразно специфичните правила към Обща схема за Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, одобрена с Решение №1134, приета с Протокол №43/ 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, спазвайки проекта за „Индивидуален дизайн на павилиони“ с обяснителната записка към същия, неразделна част от настоящото решение, разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №7 на Общински съвет – Русе.

1.1.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент за облагородяване на градска среда към Община Русе в размер на 3500,00 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.5687 – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на напитки, с размери 5,00/ 4,00 м, заедно с прилежаща площ за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти) с размери 6,00/ 10,00 м, с обща площ на отдаваната част от терен 80,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, в близост до пешеходен надлез към кея (Вития мост), с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 633,00 лв. (Шестстотин тридесет и три лева) без включен ДДС.

2.1. При провеждане на търга за обекта по т. 2, като тръжно условие по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъде установено, съответно в заповедта за откриване на тръжната процедура, в тръжната документация и в проекта на договора за наем към същата, респективно и в сключения договор за наем при успешно реализиране на тръжната процедура, че:

2.1.1. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава да постави за своя сметка преместваемите обекти – павилион за продажба на напитки, както и да усвои прилежащата площ с разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти), съобразно специфичните правила към Обща схема за Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, одобрена с Решение №1134, приета с Протокол №43/ 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, спазвайки проекта за „Индивидуален дизайн на павилиони“ с обяснителната записка към същия, неразделна част от настоящото решение, разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №7 на Общински съвет – Русе.

2.1.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент за облагородяване на градска среда към Община Русе в размер на 3500,00 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.5687 – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия, с размери 4,00/ 3,00 м, с площ 12,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, под пешеходен надлез към кея, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

3.1. При провеждане на търга за обекта по т. 3, като тръжно условие по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъде установено, съответно в заповедта за откриване на тръжната процедура, в тръжната документация и в проекта на договора за наем към същата, респективно и в сключения договор за наем при успешно реализиране на тръжната процедура, че:

3.1.1. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава да постави за своя сметка преместваем обект – павилион за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия, съобразно специфичните правила към Обща схема за Зона „К“ (Крайбрежна) – гр. Русе, одобрена с Решение №1134, приета с Протокол №43/ 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, спазвайки проекта за „Индивидуален дизайн на павилиони“ с обяснителната записка към същия, неразделна част от настоящото решение, разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №7 на Общински съвет – Русе.

3.1.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент за облагородяване на градска среда към Община Русе в размер на 2000,00 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)