Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1233

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1118, прието с протокол № 56/24.02.2011 г. на Общински съвет Русе в частта му относно ”- незастроен УПИ Х-общ. в кв. 70 с площ от 610 кв.м., предмет н АОС № 6307 от 07.10.210 г., вписан под № 7, том 30, н.д.6291, вх. Рег. № 12639 от 18.10.2010 г. на Служба по вписванията, при начална тръжна цена от 7 770 лв., без включени Данък добавена стойност, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилият участник.”
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен УПИ Х-общ. в кв. 70 с площ от 630 кв.м., предмет н АОС № 6307 от 07.10.210 г., вписан под № 7, том 30, н.д.6291, вх. Рег. № 12639 от 18.10.2010 г. на Служба по вписванията, при начална тръжна цена от 7 900 лв., без включени Данък добавена стойност, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира процедура по провеждане на публичен търг, да издаде заповед, с която определи спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)