Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1234 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, със седалище в гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, представлявано от Зорница Русинова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в размер на 137 538,65 лв. (сто тридесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем лева и 65 стотинки), представляващи 20 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор  BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
  2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)