Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1234

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1234
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет  реши:

1. Одобрява проект за ПУП –  Парцеларен план за довеждащо електропроводно отклонение 110 kV от съществуващи въздушни електропроводи “Балтата” и “Гагаля” до подстанцията предвидена в УПИ ХІV-108, кв. 888 и схема на временно кабелно ел. захранване 20 kV от отклонение от ЕПО “Сливица” до границите на РИП в местност “Слатина”.