Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1234

Прието с Протокол № 57 / 02.03.2007 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за довеждащо електропроводно отклонение 110 kV от съществуващи въздушни ектропроводи “Балтата” и “Гагаля” до подстанцията предвидена в УПИ ХІV-108, кв. 888 и схема на временно кабелно ел. захранване 20 kV от отклонение от ЕПО “Сливица” до границите на РИП – местност “Слатина”.

Проектът е изложен в отдел „Кадастър и регулации”, ул. Ол.Панов № 6, ет.1, ст.8.

Срокът изтича на 13.04.2007 г.