Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1234

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1,т.2, чл.37, ал.1, т.2, от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл.49, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42 и чл.43, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за горите, Ловоустройствения проект от 2005 год. на Държавно горско стопанство “Сеслав” гр. Кубрат – том ІІІ, раздел V, таблица № Л – 8 и приложение № 3, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем земеделските земи в общинския горски фонд, землище с. Тетово за срок до 31.12.2011 год., на Държавно горско стопанство ”Сеслав” гр. Кубат, за ловностопански мероприятия срещу наемна цена от 20 лв. на декар, определена с Решение № 910, прието с протокол № 45/17.06.2010 год. на Общински съвет – Русе, представляващи имоти както следва:
– № 000128 – 31,908 дка, АОС № 6475/18.05.2011 год.;
– № 000129 – 7,592 дка, АОС № 6476/18.05.2011 год.;
– № 000130 – 12,073 дка, АОС № 6477/18.05.2011 год.;
– № 000134 – 5,135 дка, АОС № 6478/18.05.2011 год.;
– № 000148 – 7,786 дка, АОС № 6479/18.05.2011 год.;
– № 000153 – 13,499 дка, АОС № 6480/19.05.2011 год.;
– № 000155 – 48,430 дка, АОС № 6481/19.05.2011 год.;
– № 000163 – 12,270 дка, АОС № 6482/19.05.2011 год.;
– № 000172 – 15,742 дка, АОС № 6485/19.05.2011 год.
ОБЩО: – 154,435 дка.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор с Държавно горско стопанство”Сеслав” гр. Кубрат за наем на земеделски земи в общински горски фонд, землище с.Тетово, собственост на Община Русе до 31.12.2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)