Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1235 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.4; раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие за продължаване действието на договор с допълване срока на същия до десет години, както следва:
1. Договор № 4161/07.01.2010 г.
. предназначение – кафе-бар . адрес – гр. Русе, ж.к. “Дружба-2”, бул.“Гоце Делчев“ №22, бл. 5, вх.1, ет.-1 . наемател – ”Илирад” ЕООД
. наем – 253,00 лв./месец, без включен ДДС . площ – 58,29 кв.м.
. срок до 07.01.2020 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.І с допълване до 10 години – със срок , съгласно т. І.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)