Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1235 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, § 60, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /в сила от 11.12.2020 г. – ДВ, бр. 105 от 2020 г., доп. – ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 1.01.2022 г., изм., бр. 100 от 2022 г., в сила от 1.01.2023 г.), Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да използва месечните отчисления за 2023 г. по чл.64, ал.1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за финансиране на разходите по план-сметка по чл.66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)