Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1236 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 13, т. 6 от Наредба № 8121з-422/16.04.2015г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за организация и развитие на комунално-битовата дейност в Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 29, ал. 3 от наредбата придобива следната редакция: Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от служители на СЗ „КООРС“ и звено „Общинска полиция“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе се прави следното изменение и допълнение: В §. 1, т. 3 от ПЗР на наредбата изразът „звено “Контрол за опазване на обществения ред и сигурността” се заменя със „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”, след което се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 3. В Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе се прави следното допълнение: В чл. 25, ал. 1 от наредбата след израза „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 4. В Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе се правят следните допълнения:

  1. В чл. 83, ал. 1 от наредбата след изразът „звено „КООРС” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.
  2. В чл. 83, ал. 2 след думите „Закона за устройство на територията“ се поставя запетая и се допълва: „служители от звено „Общинска полиция“.
  3. В чл. 85, ал. 2 след „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 5. Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе се допълва като в чл. 52 след „СЗ „КООРС“ се поставя запетая и се добавя изразът „звено „Общинска полиция“.

§ 6. В Наредба №17 за символиката на Община Русе чл. 77 придобива следната редакция: „Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определен от него зам. кмет въз основа на акт, съставен от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“.

§ 7. В Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе се създава нова алинея 1 на чл. 34 както следва: „Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“

§ 8. В чл. 21, ал. 1 на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе след „СЗ КООРС“ се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 9. Чл. 36, ал. 1 от Наредба №30 за изграждането и опазване на зелената система на Община Русе се допълва, като в края на изречението се добавя: „и звено „Общинска полиция“.

§ 10. В чл. 35 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:

  1. В алинея 1 след „СЗ КООРС“ се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.
  2. Алинея 3 се изменя така: „Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“, кметовете на кметства, кметските наместници и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)