Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1236 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1.Дава съгласие Община Русе, при одобрение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ с Вх. рег.№ BG16M1OP002-5.004-0012 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.004  „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ да осигури собствен финансов ресурс в размер на 137 040,00 лв. (Сто тридесет и седем хиляди и четиридесет лева), представляващи невъзстановим ДДС от бюджета на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)