Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1237 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Протокол 30/29.10.2014 г. на Комисията по общинска собственост и уведомление за продажба на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие чрез покупко – продажба от наследниците на Дряна Андреева Мицова земя за разширяване на гробищен парк „Басарбово“, представляваща ПИ с идентификатор 63427.278.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 7801 кв.м., находящ се в местността „Арнауд дере“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива на цена в размер на 7000,00 лв. /седем хиляди лева/, без дължимите данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
3.Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 -дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)