Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1237 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

   На основание чл.76, ал.3 АПК, 79 АПК, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 56, ал. 2 ЗУТ, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка  с чл.109, ал.1 от ЗМДТ,  Общински съвет – Русе реши:                                                                         

             I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе

 &1. Изменя се чл.24, ал.1 по следния начин:

„ал.1 Поставяне на преместваеми обекти върху държавни или общински терени се извършва въз основа на разрешение за поставяне за срока на наемния договор, въз основа на подробна схема, в съответствие със схемата на съответната зона, ако има одобрена такава, респ. на общата схема, както и на изискванията на чл.15 от настоящата наредба. В терени частна собственост преместваемите обекти се разполагат при спазване изискванията на чл.15 от настоящата наредба въз основа на разрешение за поставяне, чиито срок е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, а в случай, че поставянето в частен имот се извършва от собственик разрешението за поставяне се издава без срок. За обектите по чл.5, б.“В“,  когато се поставят в чужд имот срокът на разрешението за поставяне е 5г., но не по-дълго от срока на договора за наем, респ. от срока на даденото съгласие за поставяне, когато такива се изискват.“

 &2. Създава ал.4 в чл.25 със следния текст:

„ал.4 След изтичане на едногодишния срок от одобряването им, подробните схеми за маси за сервиране пред съществуващи заведения за хранене и развлечения, колички, хладилни витрини, сладолед машини, кафе-автомати, млеко-автомати, банкомати и др. съоръжения на открито, включително единични чадъри, поставени върху терените държавна респ.общинска собственост, в случай, че не се извършват промени,  по отношение броя и разполагането им, както и  ако подробните схеми отговарят на актуалната обща схема на цялата територия на гр.Русе, респективно на схемата на зона. могат да бъдат презаверявани от Главния архитект ежегодно за срок от една година, въз основа на подадено искане, към което се прилага разрешението за поставяне, одобрената схема въз основа на която е издадено, договор ако такъв е наличен, като се заплаща такса, съобразно чл.59в от Наредба №16 на ОС-Русе. “

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 &3. В Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от община Русе на физически и юридически лица“, чл.59в „За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42, се прави следното изменение: създава се нова т.17 със следния текст:

„т.17 Презаверяване на подробна схема по чл.25, ал.4, във вр. с ал.3 от Наредба №7 на ОС-Русе, срок на изпълнение – 30 дни, цена – 25лв.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)