Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1237 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

         1. Дава съгласие Община Русе, при одобрение на проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ с рег.№ BG16M1OP002-5.004-0012 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, представлявано от Нено Димов – Ръководител на Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в размер на 15 599 890,10 лв. (Петнадесет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и десет стотинки), представляващи 40% от стойността на допустимите разходи на проекта.

       2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)