Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1237

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1237
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 ЗОС, Общинският съвет – Русе реши:

    1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция по заетостта за нуждите на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, Дирекция „Бюро по труда – Дунав” Русе, част от общинския недвижим имот, представляваща стаи с номера: 304, 310,311, 312, 313 и 314 при граници: изток – ул. „Муткурова”, запад – ул. „Асен Златаров”, север – терен, юг – коридор от третия етаж на административна сграда в град Русе, бул. „Генерал Скобелев” №45, целият описан в АОС №1790/1998 г. за срок от три години.
    2. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор  за предоставяне на безвъзмездно право на управление от описания по – горе имот с Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе.