Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1238 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол № 29 от 24.09.2014 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот VI –общ в кв. 50 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, област Русе с площ 724 кв.м., с административен адрес: , Община Русе, село Сандрово, ул. „Васил Петлешков“ № 22, предмет на Акт за частна общинска собственост №5914/27.05.2009 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 7100,00 лв.
2. Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот VI –общ в кв. 50 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, област Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под № 5914 от 27.05.2009 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под № 28, том 18, н. д. 3777, вх. №7954 от 11.06.2009 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на Демир Демирев Исаев и Денис Демирев Исаев- на цена от 7100, 00 лева, без ДДС данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)