Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1238 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-46/22.07.2019 г.  от  „Мисти“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1  в м. „Над линията“, землище на гр. Русе  през имоти с идентификатори: 63427.182.25, 63427.182.32 и 63427.182.42 – общинска собственост, по първи вариант на трасе.    

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)