Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1238

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1238
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

              На  основание  чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА, във  връзка  с  чл.12, ал.3  от  ЗОС, Общинският  съвет  реши:

              1. Дава  съгласие за предоставяне  безвъзмездно  за  управление  на  Регионална  дирекция  за  социално  подпомагане – гр.Русе  към  Агенция  за  социално  подпомагане  на  част  от общински  недвижим  имот, описан  в  АОС №1538/28.08.1997 г. ул.”Черно  море” 2, гр.Русе , представляваща  помещения  №№15, 16, 17 и 18  на  І етаж   и   №21  на  етаж ІІ.