Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1238

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 112/18.06.2010 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общинския имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 63427.152.15, представляващ земеделска земя с площ 1156 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, местност „Нови Халваджи”, землището на град Русе, предмет на акт №6210/06.04.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №163, т. , н.д. 1884, дв. вх. рег. № 4126/22.04.2010 г. в АВп при РРС., с начална тръжна цена 1156,00 лв., без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)