Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1239 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №30/29.10.2014 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7340/24.09.2014 г., находящ се в с. Просена по ул..”Хр.Смирненски”, представляващ УПИ V – 453, кв. 49, с площ 401 кв.м. по регулационния и кадастрален план на с. Просена, с прогнозен приход от продажба му в размер на 1176,00 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Просена по ул..”Хр.Смирненски”, представляващ УПИ V – 453, кв. 49, с площ от 401 кв.м. по регулационния и кадастрален план на с. Просена, предмет на АОС № 7340/24.09.2014 г., вписан с вх.рег.12748/30.09.2014 г., под № 145, том 32, дв.вх.12505, н.д.6318 в АВп. при начална тръжна цена 1176,00 лв. /хиляда сто седемдесет и шест/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)