Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1239

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1239
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 ЗОС, Общинският съвет – Русе реши:

    1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околната среда, част от общинския недвижим имот, представляващ площадка с размери 3Х3 м = 9 кв.м на територията на Регионално депо – в югоизточната част на УПИ ХХІ – за обслужваща дейност, местност „Орта Екенлик”, в землището на град Русе, при граници: от запад и север е терен от УПИ ХХІ – за обслужваща дейност, изток – път на общината, юг – обслужващ път за разполагане на ФОНОВА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ по проект BG 9916.02.01 за срок от десет години.
    2. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор  за безвъзмездно управление върху част от описания по – горе имот с Изпълнителна агенция по околната среда, след одобрена схема от главния архитект на Община Русе.