Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1239

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 112/18.06.2010 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общинския имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.179.92 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто седемдесет и девет точка деветдесет и две) в землището на град Русе, с площ от 2, 459 (два дка четиристотин петдесет и девет кв.м) дка, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, предмет на акт за общинска собственост №6429/ 28.02.2011 г., вписан под №137, т. V, н.д. 970, дв. вх. рег. № 2365/28.02.2011 г. в АВп при РРС., с начална тръжна цена от 4180, 00 лв.(четири хиляди сто и осемдесет), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)