Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 124 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 2584/16.07.1991 г. на ОбНС – Русе за одобряване на регулационния и застроителния план на село Червена вода, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 15 кв.м. по улична регулация, приобщен източно към УПИ XII-1127 в кв. 103 по плана на село Червена вода, след заплащане на Община Русе цена в размер на 200,00 лв. (двеста лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Андрей Желязков Желязков.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)