Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 124 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ: 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост, а именно: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж (без прилежащата част – междинен етаж), с площ 188,98 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 1, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)