Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 124 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 306, ал. 2 и ал. 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 81, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение от 13.03.2020 г., и настъпилата непреодолима сила, обективна причина за неизпълнение на поети договорни задължения, за което длъжникът не отговаря – наложени от държавните органи противоепидемични рестриктивни мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването от COVID-19, през времетраенето и по повод на въведеното извънредно положение, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски, при условие, че не са налице хипотезите на чл. 306, ал. 1, изр. второ от ТЗ, респ. чл. 85 от ЗЗД, за периода на настъпилата непреодолима сила, в който е спряно изпълнението на сключените договори за наем с Община Русе и е спряна/преустановена дейността на наемателите – физически и юридически лица, поради настъпилите обективни причини, за наетите общински обекти с уговорено в договорите за наем предназначение, както следва:

  •  увеселителни / игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини, аптеките, обекти с обществено предназначение и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност през време на извънредното положение;
  • учебни заведения, детски градини, клубове за провеждане на извънкласни мероприятия  и/или групови форми на дейност и работа с деца и ученици;
  • спортни / СПА центрове, фитнес-зали, спортни игрища, покрити и открити спортни съоръжения;
  • пенсионерски клубове;
  • други клубове и помещения, предназначението на които предполага провеждане на масови мероприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)