Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1240 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 30/29.10.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.149.602, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 654 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7356/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 9, том 34, н.д. 6579, дв. вх. регистър № 12971, вх. № 13212/10.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2100,00 лв. (две хиляди и сто лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.149.763, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 599 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7354/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 171, том 33, н.д. 6536, дв. вх. регистър № 12897, вх. № 13144/09.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.149.764, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 507 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7355/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 168, том 33, н.д. 6533, дв. вх. регистър № 12891, вх. № 13145/09.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1680,00 лв. (хиляда шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.159.23, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 398 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7348/01.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 71, том 33, н.д. 6439, дв. вх. регистър № 12712, вх. № 12959/06.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 940,00 лв. (деветстотин и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.5. ПИ с идентификатор 63427.159.300, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 474 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7349/01.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 73, том 33, н.д. 6440, дв. вх. регистър № 12714, вх. № 12960/06.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1040,00 лв. (хиляда и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.149.602, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 654 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7356/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 9, том 34, н.д. 6579, дв. вх. регистър № 12971, вх. № 13212/10.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 2100,00 лв. (две хиляди и сто лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.149.763, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 599 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7354/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 171, том 33, н.д. 6536, дв. вх. регистър № 12897, вх. № 13144/09.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.149.764, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 507 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7355/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 168, том 33, н.д. 6533, дв. вх. регистър № 12891, вх. № 13145/09.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1680,00 лв. (хиляда шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.159.23, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 398 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7348/01.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 71, том 33, н.д. 6439, дв. вх. регистър № 12712, вх. № 12959/06.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 940,00 лв. (деветстотин и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.159.300, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 474 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7349/01.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 73, том 33, н.д. 6440, дв. вх. регистър № 12714, вх. № 12960/06.10.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1040,00 лв. (хиляда и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)