Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1240 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-54/28.06.2019г. от „Мираж Груп“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.106.6, 63427.106.7 и  63427.106.10, находящи се в местността „Харманлъка“, гр. Русе, като с плана се определи смесена многофункционална зона за застрояване /Смф-2/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 3 метра от границите на имотите, като спрямо източните външни граници на имотите застроителните линии да се разположат на минимум 25 метра от края на пътното платно на  републикански път I-2 /Русе-Варна/;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.106.6, 63427.106.7 и  63427.106.10, находящи се в местността „Харманлъка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)