Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1240

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1240
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
         На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.51, ал.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.8 от Наредба №9 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

    1. Приема предложените от назначената със Заповед №РД01/5469 от 29.12.2006 г. работна група, документи както следва:
        1.1. Устав на акционерно дружество “Проект Русе” АД (Приложение №2) и становище от кмета на Община Русе.
        1.2. Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект (Приложение №3).
        1.3. Гаранция за участие в съвместно акционерно дружество (Приложение №4) като коригира срока на 4 г. и 7 дни.
    2. Упълномощава Кмета да учреди дружеството, съгласно т.1.1 и да подпише договор по т.1.2 от това решение.
    3. Дава съгласие Община Русе да апортира в новоучреденото акционерно дружество отстъпено право на строеж в размер на 95 778 кв.м в УПИ ХХ-5094, 5095, кв.418 по кадастралния план на град Русе с площ 36 386 кв.м, както и стойността на незавършеното строителство в терена.
    Стойността на апорта да бъда определена, съгласно чл.72 от Търговския закон.
    4. Определя представителите на Общината в Общото събрание на дружеството по т.2, както следва: Стефан Бучаков, Веселин Заяков, Галин Ганчев, Мария Ганева и Валентин Христов.
    5. Приема следните корекции в договора:
    5.1. към гл.ІІ, т.2 текста „като изготвянето на проекта за обекта по чл.3.1. ще се съгласува с общината” се замени с текста „като изготвянето на проектите по чл.3.1. и 3.2. ще се съгласуват с общината.
    5.2. към гл.ІІ, т.5 изразът „залата и обектите, свързани с дейността и” да стане „залата, обектите свързани с дейността й, като се уреди ползването на необходимите по норма места за  паркиране в подземния паркинг”.
    5.3. В гл.ІІІ, т.1.3. да отпадне текста след думите „този договор”.
    6. Приема следната корекция на устава:
    Чл.20 да стане  „за реализиране на целите си дружеството ще има следния предмет на дейност: изграждане на универсална спортно-зрелищна зала, общественообслужващ, търговски и спортно-развлекателен център в гр.Русе, строителство, експлоатация, управление и продажба на недвижими имоти.
    7. Допълва раздел ІІІ, чл.4 от Договора, както следва: след думите за реализация на проекта в изречение второ се добавя ново изречение трето, което гласи: „Увеличаването на капитала на „Проект Русе” АД със средства на дружеството може да става само до размер, гарантиращ на Общината блокираща квота в Общото събрание на „Проект Русе” АД по отношение промяната на устава му.