Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1240

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 116/05.01.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общинския имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.164.73(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто шестдесет и четири точка седемдесет и три), представляващ земеделска земя с площ 0, 599 (нула цяло петстотин деветдесет и девет декара) дка, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, местност „Божанова ливада”, землището на град Русе, предмет на акт №6335/ 24.11.2010 г., вписан под №16, т. 36, н.д. 7566, дв. вх. рег. № 14933/30.11.2010 г. в АВп при РРС, с начална тръжна цена 559 (петстотин петдесет и девет) лв., без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)