Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1241 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-69/19.08.2019г. от Георги Иванов Иванов, Общински съвет – Русе решии:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2183, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични имотни граници и на минимум 6 метра от границата към дъното на имота. Да се проучи възможността за запазване като елемент на плана за застрояване на съществуващите в имота сгради съобразно изискванията на закона за устройство на територията;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2183, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)